Pasaulio uostai

Dažniausiai užduodami klausimai

question_man feeder_2 cargo_load calculate-paper FCL Containers

Bill of Landing ar konosamentas - kas tai?

bl_sampleKonosamentas (Bill of Lading), B/L - dokumentas, įrodantis abiejų šalių sutarties sudarymo faktą ir patvirtinantis užsakovo teisę gauti iš krovinio gabenimo kompanijos nurodytą krovinį. Konosamentas patvirtina faktą, kad krovinys (jūros konteineris) yra pakrautas į laivą ir yra gabenamas iki nurodytos paskirties vietos ir uosto. Dažniausiai išduodami 3 (arba sutartą jų skaičių, kuris yra nurodomas konosamente) originalūs konosamentai (sutr. OB/L arba OBL) su užrašu „Originals", kuriuos gavėjas paskirties uoste privalo pateikti krovinio gabenimo kompanijos (Linijos arba logistikos kompanijos) agentui prieš atsiimdamas krovinį. Nepateikus visų 3-jų, prekės gali būti neišduotos. Daugelis Linijų , prieš išduodant krovinį, reikalauja Gavėjo pasirašyti Originalių konosamento priekinėje pusėje.

Krovinys gali būti išduotas ir pagal „Express release" instrukcijas, kai pakrovimo uoste konosamentų komplektas yra priduodamas Linijos agentui, o šis siųnčia  patvirtinimą paskirties uosto Linijos agentui, kad krovinio Gavėjas gali atsiimti prekes nepateikdamas jokių konosamentų.
bl_sample_side
Konosamentas gali būti:

  1. vardinis: perduodamas vardiniais perdavimo įrašais ar kitokia forma (kroviniai išduodami krovinių gavėjui, asmeniui kuriam konosamentas buvo perduotas, laikantis tam tikrų taisyklių);
  2. orderinis: perduodamas vardiniais ar blankiniais perdavimo įrašais (kroviniai išduodami siuntėjui, gavėjui, paskutiniam nurodytam asmeniui perdavimo sąraše);
  3. pareikštinis: perduodamas įteikiant (kroviniai išduodami konosamento pateikėjui).
Jeigu konosamentas buvo sudarytas keliais egzemplioriais, tai, išdavus krovinį pagal pirmą pateiktą konosamentą, kiti konosamento egzemplioriai netenka teisinės galios.

 Jei su 1 ir 3 tipo konosamentais maždaug aišku, tai dėl  2 tipo konosamento dažnai iškila neaiškumų.

Orderinis konosamentas  "To Order"  Bill of Lading

Orderinio konosamente Gavėju (angl. Consignee) įrašyta:
      "To order of ..... (įmonės ar  banko pavadinimas)|
      "To Order of Shipper"  - Siuntėjo nurodymu
      "To Order"  – tas pats, kai ir  “To Order of Shipper”, t.y. Siuntėjo nurodymu.

Keleta savokų:
Vardiniis perdavimo įrašas - disponavimo teisės perdavimas įvardintai įmonei.
Blankiniais perdavimo įrašas - asmens, turinčio disponavimo teisę (Siuntėjo arba Gavėjo), įrašas konosamente, patvirtinantys disponavimo teisės perdavimą kitam asmeniui. Gali būti tokių įrašų grandinė, t.y. nuo vienos įmonės kitai, o krovinys išduodamas įmonei, kurį įrašytą paskutinę. Blankinis įrašas daromas taip: priekinėje konosamento pusėje (žr. pav.) įmonė įrašo:
      “To Order of ....(sekančios įmonės pavadinimas)”   ir  “įmonė, asmuo, spaudas,parašas, data”
      pvz.  “To Order of  ABC Company” , (įmonė, asmuo, parašas, data)

Toliau įmonė “ABC-Company” gali atlikti kitą blankinį įrašą ir perduoti krovinio disponavimo teisę (dažn. parduodant krovinį) kitai įmonei. Jeigu įmonė atlieka blankinį įrašą, bet neįrašo “To Order...”, o tik pasirašo konosamente  “įmonė, asmuo, spaudas, parašas, data”, tai konosamentas tampa pareikštiniu, o krovinys  išduodamas konosamento pateikėjui.

Jeigu įrašas konosamente  bus atliktas sekančiu būdu:
       "To ....  (įmonės pavadinimas)  ir  “asmuo, spaudas, parašas, data “
– toks įrašas tampa vardiniu perdavimo įrašu. Konosamentas tampa vardiniu, o krovinys bus išduotas tik tai paskutinei įrašytai įmonei. Jokie kiti perdavimo įrašai jau negalios.


Bendroji laivo avarija

avarijaBendroji laivo avarija ir jos sąlygas apibrėžia 1890 m. York Antwerpen taisyklės bei vėlesni jų papildymai. Susidūrus laivams nedelsiant skelbama bendroji laivo avarija, o tai reiškia, kad krovinių savininkai, kurių turtas gabenamas laivu, turi atlyginti ir laivo bei krovinių gelbėjimo darbų išlaidas. Jeigu kroviniai apdrausti krovinių draudimu, tokią žalą sureguliuoja ir išlaidas padengia draudimo bendrovė, kitu atveju – neišvengiama didelių nuostolių.

Įvykus laivo avarijai visi jame esantys keleiviai evakuojami kaip įmanoma greičiau, o laivo kapitonas visomis įmanomomis priemonėmis privalo siekti, jog laivui bei jame esantiems kroviniams būtų padaryta minimali žala. Deja, vien kapitono pastangų nepakanka ir laivo gelbėjimui pasitelkiama pagalba iš šalies.
Po laivo avarijos nuostoliai yra dalijami proporcingai visiems gabentų krovinių ir laivo savininkams. Kuo didesnė gabento krovinio vertė, tuo didesnę gelbėjimo darbų išlaidų dalį teks padengti. Tačiau jei krovinio išgelbėti nepavyko, išlaidos už laivo gelbėjimo darbus bus mažesnės.

Įvykus laivo avarijai kapitonas taip pat turi teise priimti sprendimą dalį ar net visą krovinį išmesti per bortą tam, kad butu galima išsaugoti laivą. Tokiu atveju už prarastą krovinį laivybos kompanija atsakomybės neprisiima. Tokiu nemalonių situacijų sprendimas - krovinio draudimas. 

Laive esančių krovinių savininkai privalo apmokėti jiems pateiktą laivo gelbėjimo sąskaitą arba pateikti galiojantį krovinio draudimo įrodyma (sertifikatą). Jeigu krovinio savininkas iki nurodytos datos neapmoka pateiktos sąskaitos, jo krovinys paliekamas saugojimui savininko sąskaita artimiausiame uoste maksimaliai galimam saugojimo laikui.  Vėliau prekės naikinamos savininko sąskaita. Nustačius laivo avarijos kaltininką, prekių savininkas turi teisę teismo keliu išsireikalauti atlyginti patirtas išlaidas.

Paprastai bendrosios avarijos atveju būtinas draudimo bendrovių operatyvumas, jūrų teisės išmanymas, dideli finansiniai rezervai,  nepriklausomi ekspertai, kurie reikalingi, kad bylos svarstyme būtų geriausiai atstovaujama krovinio savininko interesams. Visus šiuos darbus ir išlaidas iš apsidraudusio krovinio savininko perima draudikas. Jei krovinio savininkas nėra sudaręs vežamo krovinio draudimo sutarties, didelių sumų užstatus tenka sumokėti pačiam savininkui. Tuo ir yra svarbus krovinio draudimas, kadangi atlyginama žala ne tik už patį pažeistą ar prarastą krovinį, bet būtinus mokėjimus už bendrąją avariją, gelbėjimo išlaidas, negautą pelną ir kitus netekimus. 

Fumigacija - kas tai?

Fumigacija - tai cheminis arba terminis medienos apdirbimas, siekiant sunaikinti joje esančius kenksmingus organizmus. Daugelis šalių yra įvedusios apribojimus pakavimo medžiagoms, pagamintoms iš medienos. Šios šalys neįsileidžia importuojamų prekių, kurių pakuotėse yra termiškai arba chemiškai neapdorotos medienos.

Fumiguotos paletės ar dėžės turi specialų medyje išdegintą simbolį, kuris parodo, jog galimi parazitai yra išnaikinti. Taipogi kai kurios Lotynų Amerikos šalys reikalauja, jog prie dėžės būtų prisegti ir fumigacija patvirtinantys dokumentai.

IPPC_international_shippingIPPC-sign

Demurrage - konteinerio prastova

calculate-mortgage_manPrastova (Demurrage) - pakrauto jūros konteinerio sandėliavimas/laukimo laikas paskirties uoste apribojimas. Kelių dienų bėgyje, kol Jūsų krovinis, gabenamas jūra, atvyks į paskirties uostą, jūsų Gavėjas turi gauti pranešimą apie konteinerio atvykimą ir jo importo procedūras. Paprastai tai būna "Atvykimo pranešimas" (Arrival Notice), siunčiamas faksu arba el. paštu gavėjui. Taip pat tai gali būti telefono skambutis arba pašto pranešimas. Prašome įsitikinkite, kad gavėjo kontaktinė informacija, pateikta jūriniam frachte ir dokumentuose teisinga.

Pagal jūrinio konosamento pervežimo taisykles,  "Atvykimo pranešimas" - tai yra daugiau Linijos paslauga, bet ne prievolė. Krovinio Savininkas turi pats sekti krovinį, o Linija neatsako už atsiradusią prastovą ar kitas pasekmės, kurios buvo sąlygotos tokio "Atvykimo pranešimo" neišsiuntimu arba jei toks pranešimas nebuvo gautas.

Jūsų nemokamas laikas už konteinerių sandėliavimą specialioje uosto aikštelėje (Container yard - CY) yra ribotas. Priklausomai nuo paskirties uosto, sandėliavimo laikas gali būti, dažn. nuo 5 iki 10 dienų. Po to už sandėliavimo paslaugas, Jums reikės mokėti atskirai ir tai gali labai padidinti bendras pristatymo išlaidas. Todė, čia yra tik vienas patarimas - kuo greičiau atsiimkite savo krovinį ir atlaisvinkite konteinerį.

container_terminal

Detention - konteinerio užlaikymas

calculator-manKonteinerio užlaikymas (Detention) - pakrauto jūros konteinerio pervežimo nuo paskirties uoste Gavėjui ir tuščio konteinerio grąžinimo Linijai termino apribojimas. Dažnai  konteinerio prastova (Demurrage) ir konteinerio užlaikymas (Detention) sąvokos yra painiojamos. Konteinerio prastova skaičiuojama už konteinerio buvimo laiką uoste iki jo išvežimo dienos, o konteinerio užlaikymas skaičiuojamas nuo konteinerio išvežimo iš uosto dienos iki jo grąžinimo Linija (į uostą arba kitą sutartą terminalą) dienos.

Kiekviena Linija turi savo praktiką, kaip skaičiuojami Demurrage ir Detention. Jus turite patys pasitiskinti šiuos klausimus su Linijos agentu. Kartais šie tarifai taikomi atskirai, kartais sujungti - nes pagrindinis faktorius yra ne tas, kada Gavėjas atsiėmė krovinį ir kiek jį vežiojo, o tas, kada tuščias konteineris yra grąžintas Linijai kitiems pervežimams atlikti.
truck

Fideris - kas tai?

Fideris (Feeder). Pervežant jūros konteinerius, jie yra perkraunami Europos uostuose į kitus laivus. Laivai, kurie gabena jūros konteinerius, yra skirstomi į 2 kategorijas: okeaniniai ir fideriniai. Okeaniniai konteinerių laivai paprastai vykdo tarpžemyninius reisus ir gabena didesnį kiekį konteinerių, nei fideriniai laivai. Be to, dėl jų techninės specifikos (dydžio), jie negali patekti į mažus uostus, todėl dauguma Linijų paprastai turi savo fiderines linijas (feeder line) – tai linijos, kurios turi nedidelius laivus ir naudoja juos pervežant krovininius ir konteinerius tarp uostų, kurie įsikūrę nedideliu atstumu vienas nuo kito. Dažniausiai fiderinės linijos naudojamos iš uosto į uostą ( Port- to-Port) paslaugai.

ocean_vessel_2 feederFCL - pilnas konteinerio pakrovimas

FCLFCL - tai santrumpa arba sutrumpinimas "Full Container Load" - pilnas konteinerio pakrovimas, naudojamas importo ir eksporto krovinių gabenimui. Šis terminas dažniausiai naudojamas jūros frachto apibūdinimui, kuris yra skirtas krovinių transportavimui jūra ir Siuntėjas turi išimtinę teisę naudoti jūros krovinių multimodalini konteinerį. Paprastai, jūriniai konteineriai pakraunami ir užplombuojami Siuntėju. Po to jie gabenami konteinerių vilkiku arba geležinkeliu į jūros uostą, kur kraunami į laivą ir toliau gabenami į paskirties uostą.

LCL - Dalinis konteinerio pakrovimas

LCLLCL - Less than Container Load: mokėkite už dalinį krovinių pristatymą mažiau. LCL – tai galimybė išsiųsti prekes iš karto, kai jie paruošti gabenimui ir nereikia laukti, kad užpildyti visą konteinerį. Jūsų siuntą gabenimui formuojama ir pristatoma tarp specializuotų sandėlių (CFS - Container Freight Station), kartu su kitų klientų kroviniais, kurie gabename ta pačia kryptimi, o išlaidos skirstomos proporcingai priklausant nuo užimamo svorio / tūrio 20 - ar 40 pėdų konteineryje. Tokias paslaugas siulo arba pačios Linijos, arba Non-Vessel Operating Common Carriers (NVOCC) kompanijos.

palletsJeigu Jums neužtenka krovinių, kad užpildyti pilną konteinerį jūros transportavimui, pasirinkite LCL paslaugą. Jums nereikia įšaldyti didelių pinigų sumų įsigijimui ir laukti didelės siuntos prekių apyvartos rezultatą. Galite pirkti prekių kiekį bei jų įvairovę, kurios Jums reikia šiuo momentu. Jums siuloma vieta konteineryje Jūsų kroviniui, kuriame bus pakrautos kitų klientų prekės. Tai leidžia pasiūlyti ekonomišką ir kvalifikuotą krovinių gabenimą. Jums nereikia mokėti už visą krovinių konteinerio gabenimą, tik už tą jo dalį, kurią priima Jūsų krovinis.

Dalinių krovinių gabenimas su kitomis prekėmis (LCL - Less than Container Load) - vienas iš ekonomiškiausių gabenimo rūšių. Šis metodas leidžia Jums pristatyti prekes mažomis partijomis reguliariai, be frachtavimo išlaidų pilnam konteineriui.

Master ir House Bill of Lading

Master Bill of Lading (sutr. MBL)– jūrinės Linijos, kuri tiesiogiai vykdo pervežimą, dokumentas, įrodantis abiejų šalių sutarties sudarymo faktą ir patvirtinantis užsakovo teisę gauti iš krovinio gabenimo kompanijos nurodytą krovinį.

House Bill of Lading (sutr. HBL)– NVOCC operatoriaus dokumentas, įrodantis abiejų šalių sutarties sudarymo faktą ir patvirtinantis užsakovo teisę gauti iš krovinio gabenimo kompanijos nurodytą krovinį.

Šie dokumentai atsiranda ir egzistuoja kartu, kai vykdomas intermodalinis pervežimas. Jūrinės Linijos konosamentas (MBL) išduodamas pervežimui “nuo uosto iki uosto” (t.y. tik jūrinei maršruto atkarpai) , o NVOCC operatoriaus konosamentas (HBL) išduodamas visam maršrutui “nuo durų iki durų”. Kitaip tariant, MBL yra jūrinis, dalinis konosamentas ir yra integruotas į HBL, kuris  yra intermodalinis, pilnas konosamentas.

NVOCC operatorius sumoka Linijai jūrinį frachtą ir yra atsakingas už MBL pristatymą (jei buvo išduoti Originalai) Linijos agentui, o Užsakovas sumoka NVOCC operatoriui transportavimo kainą už visą maršrutą  bei pristato Originalius HBL vietiniam NVOCC operatoriui/agentui, prieš atsiimant krovinį

containers_rail container_vessel containe_truck

NVOCC - kas tai?

NVOCC - (angl. Non-Vessel Operating Common Carrier) - operatorius,  besispecializuojantis krovinių pervežimu jūra, bet neturinčio savo laivo, kuriuo vykdomas vandenyno transportas, bet tuo pačiu palaikančio santykį su laivo operatoriumi. NVOCC nėra plačiai apibrėžtas tarptautinėje pervežimų praktikoje ir šiai dienai jis yra apibrėžtas tik JAV ir KLR (Kinijos) jūrinių pervežimų įstatymuose.

NVOCC veiklos esmė yra transportas ne tik nuo uosto iki uosto, bet dažniausiai “nuo durų iki durų”. Palaikant kontaktą su vietiniu NVOCC atstovu, klientas gauna vieną kainą už visą pervežimo maršrutą. NVOCC  gali pasiūlyti muitinės paslaugas ir krovinio draudimą.

Siūlydama vieną kainą visam maršrutui NVOCC visiškai atsako už transportą, o tokiam pervežimui pateikia intermodalinį konosamentą (žr. House Bill of Lading), bendrai pripažintą, kaip jūrų linijos konosamentas.

ocean_vessel_1

Pavojingų krovinių pervežimas

 

IMDG_signsPavojingi kroviniai - yra tokios substancijos ir medžiagos, kurios yra pavojingos žmonėms, gyviems organizmams, turtui ir aplinkai; tai yra degios, ėsdinančios, radioaktyvios, sprogstamosios, nuodingos, sukeliančios ligą medžiagos ir pan. Tarptautinis pavojingų krovinių transportavimas yra griežtai reguliuotas procesas: krovimas, laikymas, žymėjimas, dokumentacija. Tokie pervežimai gali būti atlikti tiktai su laivybos kompanijos leidimu. Siuntėjas privalo pateikti būtiną dokumentaciją (ico_pdf IMO deklaraciją) laivybos bendrovei patikrinimui. Tarptautinis pavojingo krovinio transportavimas yra brangesnis palyginus su nekenksmingų krovinių gabenimais. Siuntėjas pilnai atsako už pateiktą informaciją lydinčiuose dokumentuose, t.y.: prekinė klasifikacija, identifikavimas, krovinio pavojingumo klasė ir ženkllinimas. Kai kurie pavojingi kroviniai reikalauja ypatingos įrangos.

Pavojingų krovinių žymėjimai ir klasės  tarptautiniuose pervežimuose / Terminai

IMO – Tarptautinė Jūrinė Organizacija.
PAKAVIMO GRUPĖ – apibrėžia apsaugos medžiagų apsaugos lygmenį.
Grupė I - didžiausia krovinio apsauga – didelis pavojus;
Grupė II – vidutinis pavojus;
Grupė III – minimalus pavojus.
FFLASH POINT - Užsidegimo ryba - temperatūra, kurioje krovinys gali užsidegti ar išgaruoti, formuodamas degų mišinį ore.
UNNO -  UN Nr. – Jungtinių Tautų Skaičius, tai yra tarptautinio mastu pripažintas numeris, kuris yra paskirtas kiekvienai pavojaus klasei.
UN Modelio Reguliavimas naudoja klasifikacijos sistemą, kurioje kiekviena pavojingoji medžiaga ar straipsnis yra priskirti KLASEI, priklausomai nuo gamtos pavojaus.
IMDG code
IMDG (International Maritime Dangerous Goods) Code - tarptautinės pavojingų krovinių gabėnimo jūra  taisyklės.
IMO / ADR class - pavojingumo klasė.

Yra 9 pavojingų krovinių klasės (IMO class):

1 klasė:   Sprogstamosios medžiagos.
2 klasė:   Dujos.
3 klasė:   Degūs skysčiai.
4 Klasė:  Degios kietosios dalelės arba medžiagos.
5 Klasė:  Medžiagų oksidacija (oksidantai), organiniai peroksidai.
6 Klasė:  Toksiškos medžiagos.Infekcinės medžiagos.
7 Klasė:  Radioaktyvios medžiagos.
8 Klasė:  Ėsdinančios medžiagos.
9 Klasė:  Įvairios pavojingos medžiagos.

Konteinerių  ženklinimas

Bet kuris konteineris arba transporto priemonė, kuriame gabenamas pavojingas krovinys, turi būti pažymėtas atitinkamais ženklais. Pavojingų cheminių medžiagų ženklinimas pagal pavojingų medžiagų ir pavojingų krovinių teisę ico_pdf bendros taisyklės. Be ženklinimo ir IMO deklaracijos Linija nepriims konteinerį transportavimui.

Atkreipkitė dėmesį, kad ženklinimas yra labai svarbus aspektas, o jo nebuvimas ar klaidos sąlygoja papildomas išlaidas, baudas ir transportavimo grafiko problemas.
kont_zenklinimas_3

kont_zenklinimas_4kont_zenklinimas_2

Sea Waybill arba važtaraštis

swb_sampleJūrinis važtaraštis  (Sea Waybill) - dokumentas, įrodantis abiejų šalių sutarties sudarymo faktą ir patvirtinantis užsakovo teisę gauti iš krovinio gabenimo kompanijos nurodytą krovinį. Važtaraštis patvirtina faktą, kad krovinys (jūrinis konteineris) yra pakrautas į laivą ir yra gabenamas iki nurodytos paskirties vietos ir uosto.

Bet, skirtingai nei konosamentas (Bill of Lading), važtaraštis neturi krovinio disponavimo perdavimo teisės (Non negotiable document). Gavėjas  neprivalo pristatyti Linijai jokių Originalių dokumentų, užtenka turėti ir Waybill kopijos. Kai  apmokėtas jūrinis frachtas, krovinys paskirties uoste bus išduotas tik Gavėjui, kuris įrašytas į Waybill.

Vežėjo atsakomybė

Kas yra vežėjo atsakomybės ribojimas?

Tuo atveju, kai kroviniai perduodami vežėjui, visa krovinio informacija yra pateikiama transporto važtaraštyje. Šiame dokumente taipogi yra numatyta galimybė pažymėti krovinio vertę. Tokiu atveju vežėjas gali atsisakyti priimti krovinį pervežimui motyvuodamas per didele verte (jeigu vežėjo draudimas nedengia tokios vertės), paprašyti krovinio savinink papildomo draudimo arba pateikti specialius įkainius vertingo krovinio pervežimui.

Vis dėlto dažniausiai krovinio savininkai krovinio vertės važtaraštyje nepažymi, o atsiradus žalai tikisi, jog vežėjas atlygins visus nuostolius. Deja, tai nėra visiškai taip, nes vežėjo atsakomybė už sukeltą žalą kroviniui yra ribota:

  • Oro transporte - 19 SDR/kg*
  • Jūrų transporte - 2 SDR/kg*
  • Žemės transporte - 8,33 SDR/kg*

* SDR yra Specialioji Skolinimosi Teisė. Panašiai kaip valiutos vieneto, SDR dydį kasdien galima pasitikslinti Lietuvos banko internetiniame puslapyje. Pagal tai, koks yra pateiktas SDR dydis ir kokiu transportu gabenami Jūsų kroviniai, galite pasiskaičiuoti kokios maksimalios išmokos už 1 kg sugadinto krovinio Jūs galite tikėtis iš vežėjo. Jei ši suma Jums atrodo gerokai per maža, šiuo atvėju rekomenduojamas (papildomas) krovinio draudimas.

Vežėjo atsakomybę riboja bei kitas bendrines transportavimo taisykles nustato:

  • Oro transportas - Varšuvos konvencija (Warsaw Convention)
  • Jūrų transportas - Hagos-Vizby konvencija (Hague Visby Convention)
  • Autotransportas - CMR konvencija (CMR Convention)


Laiko juostų žemėlapis

 

 

Pasaulio uostų paieška

Įveskite tik uosto (miesto) pavadinimą, pvz. Haifa ir spauskite "Paieška" - programa bandys surasti šį uostą. Jei nepavyko rasti norimą uostą, pabandykite patikslinti uosto pavadinimą.

YouTube kanalas

tv-clip-art

... from Klaipeda

Happy Klaipeda

3-D Klaipėda

Virtuali_Klaipeda_pic

 

Vaizdo kameros Klaipėdoje

saugus_miestas2  Vaizdo kameros mieste. Stebėkiti transliuojamą vaizdą realiuoju laiku.

Konverteriai

Matavimo vienetų konverteris

units
 

Valiutos konverteris

currency-trading

Pasaulio laiko zonos

earth_time

Pasaulio šalių šventės

World map

Yra klausimų?

question_man feeder_2
Bill of Lading, Feeder, FCL, ...
FCL document-icon